O Nás

Základní organizace Českého svazu včelařů ve Slezské Ostravě (ZO Slezská Ostrava) sdružuje chovatele včel a příznivce včelaření z těchto katastrálních území :

Antošovice, Ostrava, Ostrava-město – 600393
Heřmanice, Ostrava, Ostrava-město – 714691
Hrušov, Ostrava, Ostrava-město – 714917
Koblov, Ostrava, Ostrava-město – 667366
Kunčice nad Ostravicí, Ostrava, Ostrava-město – 714224
Michálkovice, Ostrava, Ostrava-město – 714747
Muglinov, Ostrava, Ostrava-město – 714941
Slezská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město – 714828

Důležitá informace (aktualizace k 24.6. 2022) :

Odkaz ke stažení nařízení SVS

úřední deska KVS : ZDE

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako
místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:

Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy, s
přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se
stanovují tato katastrální území v územním obvodu Moravskoslezského kraje:
Moravská Ostrava (713520), Přívoz (713767), Heřmanice (714691), Michálkovice (714747),
Slezská Ostrava (714828), Hrušov (714917), Muglinov (714941), Radvanice (715018), Vrbice
nad Odrou (785971), Rychvald (744441) – západní část katastrálního území, kdy dělící hranici
tvoří silnice č.471 (Bohumínská), silnice č. 470 (Orlovská) a silnice č.4724 (Michálkovická)

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.
(2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na
základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného
vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Toto
laboratorní vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, Jihlava nebo
Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 12 měsíců před
předpokládaným termínem přemístění. Vzorky jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou
včely a včelstva přemísťovány.
(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně
prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s
rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru
včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj, prostřednictvím následujících kontaktů: tel. č. +420 596 781 910, ID
datové schránky: vc98dh6, e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz.
(4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí
měli nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním
veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v
posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Vzorky musí být předány k
laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do 24.06.2022.

Členové základní organizace se scházejí dle plánu schůzí na příslušný rok ZDE.

ZO Slezská Ostrava zajišťuje pro svoje členy kontakt se státní veterinární správou (dokládání provedeného povinného ošetření včelstev, povinné vyšetření zimní měli), nahlašování umístění stanovišť jednotlivým obecním úřadům a nákup léčiva pro jarní, podletní a podzimní ošetření včelstev. Ke komunikaci se členy jsou využívány e-mail, SMS zprávy.

Včela je hospodářské zvíře, a proto se musí každý chovatel řídit veterinárním zákonem 166/1999 Sb., veterinární vyhláškou 299/2003 Sb., a Metodikou kontroly zdraví zvířat, vydávanou každoročně Státní Veterinární Správou. Veterinární zákon nařizuje povinnou registraci v centrální evidenci hospodářských zvířat. Více o legislativě vztahující se na včelaře lze najít zde.

Návody k léčení :

Jarní ošetření nátěr plodu roztokem M1 a následná fumigace přípravkem Varidol.

Podletní ošetření Gabonovými pásky, kyselinou mravenčí Formidol 40  nebo Formidol 81 .

Podzimní ošetření fumigací přípravkem Varidol.

Postup v případě podezření na mor včelího plodu ZDE.

Kontaktní informace:

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezská Ostrava (e.č. 70705)
IČ: 677 31 428
Adresa: Mírná 6, Ostrava 12, PSČ: 71200
email: zoslezskaostrava(zavináč)vcelarstvi.cz
kontaktní tel.: 724 009 856 (jednatel Ing. Pavel Vank)
Předseda: Lenka Kručinská
Místopředseda: RNDr. Zdeněk Doležil
Pokladník: Tomáš Černík
Jednatel: Ing. Pavel Vank