Předpisy

Přehled předpisů vztahujících se na včelaře

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
Vyhláška č. 299/2003 Sb. (nákazová vyhláška)
Vyhláška č. 342/2012 Sb. (přemísťování zvířat a odborná způsobilost k veterinárním činnostem)
Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
Vyhláška č. 327/2012 Sb. o ochraně včel
Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě
Vyhláška č. 136/2004 Sb. označování zvířat a evidence hospodářství
Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství
Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech
Vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání veterinárních léčivých přípravků

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči

Chovatel je každý, kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
Hospodářské zvíře je zvíře využívané převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům zejména skot… …, včely a včelstva
Ohnisko nákazy je hospodářství nebo jiné místo, kde byl zjištěn jeden nebo více případů nákazy
Živočišný produkt je surovina živočišného původu a to každá část těla zvířete, zejména maso, med a včelí vosk, jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí a zvířat
Uvádění do oběhu je nabízení k prodeji, prodej nebo jiná forma nabídky ke spotřebě, včetně skladování a přepravy pro potřeby prodeje nebo jiné nabídky ke spotřebě

Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat:

 • (1) Zabezpečit provádění MKZ a uchovávat výsledky po dobu nejméně jednoho roku a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři
 • (2)  Zabezpečit čištění, dezinfekci prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zvířata, jakož i čištění a dezinfekci předmětů, které přicházejí do přímého styku se zvířaty
 • (3) Podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí

Podnikatelé navíc musí:

 • (1) Oznámit KVS nejméně 7 dní předem zahájení a ukončení činnosti
 • (2) Uchovávat záznamy o podání léčivých přípravků zvířatům nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty
 • (3) Zpracovat a aktualizovat pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace

Oznámení o podezření nákazy:
Chovatel, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty, živočišnými produkty nebo jejich vzorky a které vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou rozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskytu nákazy, jsou povinni neprodleně uvědomit KVS nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření. Do příchodu úředního veterinárního lékaře musí zajistit, aby

 • (A) zvířata podezřelá a vnímavá na příslušnou nákazu neopustila svá stanoviště,
 • (B) předměty, které mohou být nositeli původců nákaz nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány jinde,
 • (C) osoby, které ošetřují podezřelá zvířata, nepřicházely do styku s jinými zvířaty a aby do prostorů, sloužících chovu podezřelých zvířat nevstupovaly jiné osoby bez vážného důvodu.

Byl-li potvrzen výskyt nákazy nařídí KVS mimořádné veterinární opatření (MVO) za účelem jejího zdolání a zamezení jejího šíření.

Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění a plemenitbě a vyhláška č. 136/2004 Sb. o podrobnostech označování zvířat a jejich evidenci a evidenci hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

 • Tento zákon upravuje evidenci označovaných zvířat, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury, evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem
 • (1) Chovatelé včel dávají do 15.září do centrální evidence osobě údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku. 
 • (2) V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích zemí zasílá chovatel do centrální evidence do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu včel, a to zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny, plemeno a počet včel nebo včelstev.
 • (3) V registru chovatelů včel se u každého chovatele včel eviduje registrační číslo chovatele včel, jméno, obchodní název nebo firma chovatele, rodné číslo, adresa trvalého pobytu nebo sídla firmy, umístění každého stanoviště (číselný kód katastrálního území, parcelní číslo, typ parcely, případně adresa) a počet včelstev na stanovištích

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

(1) Při poskytování veterinární péče smí být předepisovány, vydávány nebo používány pouze přípravky registrované, přípravky, pro které vydala SVS výjimku nebo neregistrované za podmínek stanovených zákonem. 

(2) Registrované veterinární léčivé přípravky použité mimo rozsah rozhodnutí o registraci může podávat pouze veterinární lékař, který je oprávněn určit k podání chovatele nebo jím pověřenou osobu.

(3) O předepsání, výdeji nebo použití léčivých přípravků vedou osoby, které předepisují, vydávají nebo používají záznamy, ty se uchovávají po dobu nejméně 5 let

(4) Záznamy, vedené u chovatele podnikatele, obsahují název přípravku a šarži, je-li uvedena, datum použití, druh a kategorii zvířat, pro která byl přípravek použit, počet zvířat, důvod použití nebo diagnózu, dávku, popřípadě množství, stanovenou ochrannou lhůtu a identifikaci hospodářství